Synpunkter och klagomål

Här kan ni läsa om hur vi hanterar synpunkter och klagomål på Vasalundsskolan. 

VASALUNDSSKOLANS KLAGOMÅLSHANTERING

Dina synpunkter är värdefulla för att verksamheten ska kunna förbättras. Därför tar vi tacksamt emot alla synpunkter och klagomål. Om du har synpunkter eller klagomål på din skola ska du först och främst kontakta rektor eller berörd personal. I andra hand kan du kontakta skolchef eller huvudmannen.

Enligt 4 kap. 8 § i Skollagen ska alla huvudmän ha rutiner för att ta emot klagomål gällande utbildningen. Det är upp till varje huvudman att själv bestämma hur klagomålsrutinerna ska utformas och hur information om klagomålshantering ska lämnas.

 • Rutinerna ska vara skriftliga så att det tydligt framgår hur synpunkter och klagomål ska hanteras.
 • Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning som visar vem som har ansvaret för att ta emot synpunkter och klagomål.
 • Varje synpunkt och/eller klagomål dokumenteras och diarieförs.

Våra rutiner för klagomålshantering

Huvudmannen ska informera elever och vårdnadshavare om rutinerna så att de vet hur de ska gå tillväga för att lämna synpunkt och/eller klagomål. Om handläggningen av ett klagomål visat att det finns brister i verksamheten ska huvudmannen se till att dessa brister åtgärdas.

Om ditt barn eller du själv upplever att du har svårigheter i skolan, eller om du har andra klagomål på verksamheten, är den snabbaste vägen till en problemlösning att ta kontakt direkt med de ansvariga på skolan.

 1. Om du har synpunkter eller klagomål på vad som händer i klassen eller gruppen i skolan vänder du dig i första hand till lärare, pedagog eller annan berörd personal. I andra hand bör du vända dig till rektorn eller skolchef.
 2. Du lämnar ditt klagomål genom att ta kontakt med skolan som i sin tur fyller i en särskild blankett. Ditt klagomål registreras och diarieförs.
 3. Du kan när som helst komplettera din anmälan.
 4. Rektor är den som i första hand hanterar ditt klagomål och som utreder den. Han informerar skolchef som i sin tur informerar huvudmannen. Rektor återkopplar till dig inom en vecka.
 5. För återkoppling bokar rektor tid med dig för samtal.
 6. Synpunkter och klagomål får lämnas anonymt, men återkoppling kan bara ges om namn och telefonnummer alternativt e -postadress anges i anmälan.
 7. Huvudmannen informeras vid alla klagomålsärenden.
 8. Om det uppstår problem som du och rektor inte kan lösa själva, vänder du till skolchef. I sista hand vänder du direkt till huvudmannen. Huvudmannens representant för Vasalunds kunskapsförening är ordförande Ali Koteich. Du får återkoppling av huvudmannen inom 10 dagar.

Rutin vid fortsatt missnöje

Om du inte är nöjd med hur vi hanterat ditt ärende finns det ytterligare steg du kan ta. Se nedan för olika instanser du kan vända dig till för att gå vidare med ditt ärende. 

Skolinspektionen
Telefon: 08-586 080 00
E-post: skolinspektionen@skolinspektionen.se
Hemsida: www.skolinspektionen.se
Skolinspektionen vänder du dig till avseende anmälningar om kränkningar och brist på stöd i undervisningen.

Skolväsendets överklagandenämnd
Telefon: 08-729 77 60
E-post: overklagandenamnden@overklagandenamnden.se
Hemsida: www.overklagandenamnden.se
Skolväsendets överklagandenämnd vänder du dig till avseende beslut som gäller skolplikt, åtgärdsprogram och anpassad studiegång.

Barn- och elevombudet (BEO)
Telefon: 08-586 080 00
E-post: beo@skolinspektionen.se
Hemsida: www.beo.skolinspektionen.se
BEO vänder man sig till när ärendet avser elever som upplever kränkningar och inte får hjälp av skolan.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) 
Telefon: 08-120 20 700
Hemsida: www.do.se
DO vänder du dig till när ditt ärende rör diskriminering enligt något av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,sexuell läggning och ålder.

Arbetsmiljöverket
Telefon: 010-730 90 00
Hemsida: www.av.se
Du vänder dig till Arbetsmiljöverket när du som vårdnadshavare inte är nöjd med hur skolan har hanterat synpunkter eller klagomål på arbetsmiljön.

LÄMNA SYNPUNKT ELLER KLAGOMÅL


KONTAKT KLAGOMÅLSHANTERING

-

Ali Koteich
Ordförande
0739-482489
huvudman@vasalundsskolan.se

-

Patrick Enhav
Skolchef
0728-427747
patrick.enhav@vasalundsskolan.se

-

Yassine Yassine
Rektor
0727-151516
yassine.yassine@vasalundsskolan.se