VASALUNDS KUNSKAPSFÖRENING OCH BOLAG

Huvudman för Vasalundsskolan förskola och grundskola

Flera språk ger fler möjligheter. Vårt språkutvecklande arbetssätt har förberett elever från förskola och förskoleklass till årskurs 6 i över 23 år. 
Vasalunds kunskapsförening är huvudman för Vasalunds förskola medan bolaget är huvudman för grundskolan F-6 samt grundskolan 7-9 sedan 2023

VASALUNDS FÖRSKOLANS -OCH SKOLANS HISTORIA

Med en önskan om att anordna en förskola och en grund skola där varje språk värdesätts och ses som en tillgång för ett livslångt lärande, samt en tro på språket som en kraft för ett hållbart och öppet samhälle, grundades Vasalunds kunskapsförening år 2000. Idag tillhör förskolan fortfarande den ideella föreningen medan grundskolan numera tillhör ett bolag.

Vasalunds Kunskapsförening bildades för att huvudsakligen bedriva en fristående skolverksamhet med inriktning på grundskola och förskola samt en integrerad fritidsverksamhet. Föreningen och bolaget är icke-vinstutdelande samt politiskt och religiöst oberoende. Föreningen och bolaget har sitt säte i Helsingborg och dess upptagningsområde är i första hand inom länet. Sedan starten år 2000 har föreningen byggt upp en omfattande skolverksamhet.

Grundskolan F-6 med fritidshem startades år 2000 medan förskolan startades fyra år senare, 2004. Grundskolan växer hösten 2023 med ett högstadium.

FÖRENINGENS OCH BOLAGETS SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR

  • Bedriva skolverksamhet för i första hand förskola och grundskola, med anknuten fritidsverksamhet. Verksamheten ska bedrivas enligt svensk läroplan med tillägg för det arabiska språket. Inom skolans verksamhet ska samhällskontakterna stärkas för eleverna så att de kan utvecklas till aktiva världsmedborgare som är stolta över sin bakgrund.

     

  • Främja kultur och familjeverksamhet genom att stödja nya svenska medborgare, med ursprung från arabländerna, i hur de ska kunna förena sin bakgrund med förhållandena i Sverige. Främja ungdomsverksamhet genom att erbjuda planerade aktiviteter, genomföra idrottsarrangemang och om lämpligt starta fritidsgårdar.
  • Förstärka samarbetet mellan ”infödda svenskar” och ”nya svenskar”. Mellan Sverige och arabvärldens länder finns stora kulturskillnader som måste förklaras för att öka förståelsen och minska rädslor och fördomar från båda sidor. Förbättra förståelsen genom olika kulturarrangemang. Ge personer från vanliga miljöer möjligheter att träffas och utbyta erfarenheter på ett naturligt sätt.
  • Värna om relationer med myndigheter. Föreningen och bolaget ska sträva efter att ha ett bra och positivt samarbete med myndigheter och berörda kommuner.

Vasalundsskolan

VÅR TIDSLINJE

2000

Skolan har sedan sin start hösten 2000 expanderat kraftigt.

2007

För att möta de krav som denna expansion medfört flyttades skolan i början av 2007 till lokaler på Skogsgatan 30 i Helsingborg.

2014

De nya skollokalerna visade sig vara ändamålsenliga och mycket uppskattade av såväl elever som lärare, men det temporära bygglovet för att bedriva skolverksamhet gick ut under sommaren 2014. Mot denna bakgrund beslutades under 2014 att förvärva ett fastighetsbolag, Lundsbäck Fastighets AB för att kunna fortsätta skolverksamheten och bedriva denna i en miljö av mycket hög klass.

2020

Skolverksamheten effektiviserades genom en omorganisation som innebar att ansvaret för personal och ekonomi lades på en skolchef och det pedagogiska arbetet på en rektor.

2022

Bolaget där grundskolan ingår erhåller godkännande  som huvudman för fristående grundskola F-9 i juni 2022. 

2023

 Vasalundsskolan växer med ett högstadium HT 2023 och för att få plats med alla elever, startar en ny skola i Ödåkra. I skolan i Ödåkra huserar förskoleklasserna och åk 1.

STYRELSEN

Huvudmannens styrelse är en sammansättning mycket kvalificerade ledamöter med flera års erfarenhet av att anordna utbildning såsom förskola, grundskola F-6 med fritidshem samt vuxenutbildning. Med stort engagemang och gedigen kompetens bildar de en robust styrelse där varje ledamot bidrar till att förverkliga en skola i världsklass.

Föreningens styrelse sammanträder minst fyra gånger om året. Fortlöpande information ges till styrelsen från bland annat skolchefen, rektor och ledningsgrupp. Ekonomiska rapporter lämnas till styrelsen månadsvis.

Ali Koteich

Stort engagemang för skol- och utbildningsverksamhet, barns lärande och utveckling. Ali är en framgångsrik företagare och entreprenör. Han har varit engagerad i Vasalundsskolan sedan 2011 och som förtroendevald i föreningen sedan 2020.

Mohammed Chahrour

Expert inom integration, kvalificerad tolk med flerårig erfarenhet samt blivande rektor. Mohammed är en framgångsrik företagsledare med stort intresse och erfarenhet inom utbildningsfrågor. Mohammed är ledamot i styrelsen sedan 2020.

Fatna Idrissi

Framgångsrik företagsledare med stort engagemang för skolverksamhet, barns lärande och utveckling. Fatna är ledamot i styrelsen sedan 2020, men har engagerat sig på flera sätt i föreningens skolverksamheter sedan 2011.

Aisha Lanker K

Rektor för Vasalunds förskola samt ledamot i föreningens styrelse. Aisha är en kvalificerad skolledare med gedigen kompetens inom skol- och utbildningsfrågor, barns lärande och utveckling. Hon var med och grundade föreningen år 2000.

Youssef Zeidan

Youssef är både ledamot i föreningens styrelse och verksam som kvalificerat språkstöd i skolverksamheten. Han är mycket engagerad i skolfrågor och är en mycket betydelsefull länk mellan skola och föräldrar.