INTEGRITETSPOLICY

Vasalundsskolans policy för personuppgiftshantering

På denna sida redogör vi för hur dina personuppgifter används inom ramen för Vasalundsskolans verksamheter.

VASALUNSDSKOLANS HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Det är viktigt att alla känner sig trygga när de lämnar sina personuppgifter till Vasalundsskolan. Vi behandlar personuppgifter endast för att administrera elever, lärare, föräldrar och andra som har anknytning till Vasalundsskolan.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Andra exempel är namn, adress, födelsedata och fastighetsinnehav. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

De uppgifter som Vasalundsskolan hanterar behandlas på ett betryggande sätt och skydd finns både mot intrång, förändring och förstöring av uppgifterna. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till uppgifterna och alla uppgifter om medlemmar sparas i en databas som är skyddad mot virus och med brandvägg.

Uppgifter hämtas enbart in från dig som du lämnar direkt till Vasalundsskolan eller genom denna hemsida.

Vasalundsskolan behandlar dina personuppgifter på lagliga grunder: Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som elev, förälder eller lärare. Att samla in, lagra, sprida, arkivera och kopiera är exempel på behandling. I vissa fall kan Vasalundsskolan ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter, som till exempel för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Du har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. Vasalundsskolan kommer i så fall inte att behandla ytterligare personuppgifter eller uppdatera tidigare lämnade personuppgifter om dig.

Vasalundsskolan behandlar dina personuppgifter med så få personer som möjligt inblandade. Uppgifter som registreras lämnas inte ut till någon utanför Vasalundsskolan. Inga personuppgifter säljs alltså vidare till andra organisationer eller företag.

Vasalundsskolan har personbiträdesavtal med de organisationer som behandlar personuppgifter för skolans räkning. Dessa avtal innehåller bestämmelser om sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter.

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan dock sparas längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka rättsliga intressen. Vi informerar alltid dig om dina personuppgifter skulle behöva hanteras utanför EU/EES området (s k tredje land). Hanteringen av dina personuppgifter sker då i enlighet med de skyddsregler som finns i dataskyddslagstiftningen.


Du har alltid rätt att begära:

Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.

Korrigering av felaktiga uppgifter om dig. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort. Om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för kan du begära att de tas bort. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.

Du har rätt att begränsa dina personuppgifter så att de endast får behandlas för föreningens ändamål. Du har också rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsansvarig för Vasalundsskolan

Vasalundsskolans huvudman, Vasalunds Kunskapsförening med organisationsnummer 846006-3319 är personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig kan från tid till annan göra ändringar i föreningens policy för behandling av personuppgifter. Den senaste versionen av policyn hittar du alltid här på hemsidan.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och om du anser att föreningen hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så kan du anmäla detta till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Box 8114, 104 20 Stockholm.