Vasalundsskolan startade hösten 2000 med 36 elever i årskurserna 1-6.Nu har vi ca 320 elever (HT-19) i årskurserna F-6 var av 72 nyanlända barn. Majoriteten av alla barn/elever har arabiska som modersmål med undantag av en grupp elever som har tjetjenska som modersmål samt några elever vilka har bland annat turkiska, kurdiska,  isländska och svenska som modersmål. För närvarande är eleverna indelade i 17 klasser och elevantalet varierar mellan 14 och 22 i varje klass. Vi har två förskoleklasser, tre ettor, tre tvåor, tre treor, två fyror, två femmor och två sexor. Som pedagogisk personal/ resurs har vi 20 ämnes- och klasslärare, fyra arabiska pedagoger, en musiklärare, 11 tvåspråkiga pedagoger/ studiehandledare, en speciallärare i svenska, två SvA-lärare, en fritidsledare och tre fritidsassistenter, en tvåspråkig speciallärare i matematik, en speciallärare i arabiska och en tvåspråkig rådgivare som fungerar som en bro mellan skolan och hemmen på skolan. I fritidsverksamheten finns det 42 inskrivna barn.

Vårt elevhälsoteam består av rektor, skolsköterska, specialpedagog och kurator samt vid behov skolläkaren och skolpsykologen.

All undervisning sker på svenska utom modersmålsundervisning som sker på arabiska. Eleverna har tillgång till modersmålsundervisning tre gånger i veckan och under skoldagen. All personal lägger stor vikt på att eleverna kommunicerar på svenska eftersom svenska språket är den primära länken i deras kontakt med vårt svenska samhället. Samtidigt som det svenska språket utvecklas är det av stor betydelse att även elevernas modersmål utvecklas. 

Alla klasslärare och speciallärare har svenska som modersmål eller behärskar svenska som infödd svensk. Modersmålslärare har antingen modersmålsutbildning eller en annan form av utbildning från hemlandet. Våra tvåspråksresurser (modersmålslärare, studiehandledare och tvåspråksassistenter) är högprioriterade för skolans verksamhet, eftersom de öppnar vägar för djupare förståelse genom till exempel översättning och ger fler möjligheter till kunskapsintagande med betoning på utveckling av det viktiga svenska språket. I förskoleklasserna och åk 1 finns kontinuerligt en tvåspråkspedagog i varje klass. Övriga årskurser har också språkassistans av tvåspråkiga pedagoger en stor del av dagen beroende på behovet i klassen.

Tillgången till det arabiska språket är stor fördel för att skapa en relation till föräldrarna och underlättar för dem att kommunicera med skolan och känna sig välkomna.

slider-01

Vår skola är öppen för alla elever. Välkomna!

Vi på Vasalundsskolan strävar efter att varje elev är samhällsdelaktig svensk världsmedborgare och samtidigt är stolt över sitt ursprung & språk.

Vi:

  • följer skollagen och den svenska läroplanen LGR11. Vi undervisar på svenska med behöriga svenska klasslärare som kompletteras av erfarna tvåspråkspedagoger.
  • tillmötesgår barnens behov med hjälp av studiehandeldare, speciallärare, speciallärare i sva, tvåspråkiga lärare i matematik, tvåspråkiga pedagoger och smågrupper samt olika pedagogiska metoder.
  • fokuserar på barnens trygghet och trivsel som är våra viktigaste mål. Vi har nolltolerans mot all kränkande behandling.
  • erbjuder våra elever ett aktivt lärande i en rik och växande miljö, med etnisk och kulturell mångfald. Elevernas individuella förutsättningar uppmuntras med en nyskapande pedagogik i harmoni med föräldrarnas inflytande.
  • utgår från de svenska grunderna i vår modersmålsundervisning. Genom att använda texter som handlar om elevernas närmiljö lockar vi våra elever till modersmålsinlärning och samtidigt höjer elevernas allmänbildning om Sverige och det svenska samhället. Modersmålsundervisning är skolans profil.
  • bygger vår verksamhet på ett nära föräldrasamarbete, vilket vi ser som en stark kraft för utveckling av ett resursrikt nätverk för kulturellt mångfaldsarbete.
  • medverkar till samordningsstöd mellan samhället och nya svenska medborgare.

Grundtanke 

Vasalundsskolan stödjer elevernas personliga utveckling genom att de får ta del av många kulturer utöver den svenska. Vår målsättning är att eleverna blir aktivt flerspråkiga. Vi arbetar för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att integreras i det svenska samhället och bli viktiga resurser i samhället.

Vår skola erbjuder föräldrarna en omfattande insyn och möjlighet att påverka skolans arbete, bland annat genom besök i skolan samt genom gemensamma föräldraråd. Vi erbjuder föräldrarna utbildningar på svenska och modersmålet. Vi tror på öppenhet och kontinuerlig dialog med föräldrarna. Vi vill och förutsätter att föräldrarna tar aktiv del i sina barns och ungdomars skolgång.

Finansiering

Verksamheten finansieras genom kommunala skol- och fritidshemsbidrag, kompletterade av ideella arbetsinsatser. 

Elevavgifter utgår ej. 

Anmälningsblanketter 

Eleverna tas emot enbart efter anmälningsdatum och med syskonförtur. Anmälningsblankett kan beställas från skolan. Det går självklart också bra att hämta den här. 

Läroplan 

Vi följer LGR11. 

Kursplaner

Vi följer de nya internationella kursplanerna med tillägg för skolans val som är modersmålet arabiska.

Arbetsformer

learn-1468406_1920-min

Skoldagarnas uppläggning ska medverka till elevernas engagemang och öka deras medvetenhet, våra scheman utgår från människans dygnsrytm, morgontimmarna ägnas åt teoretiska kunskaper, språk och konstnärliga ämnen, bild och musik mitt på dagen och idrott och gymnastik främst på eftermiddagar.

Alla pedagoger samarbetar i två arbetslag, och skolans barn är en gemensam angelägenhet. Personalen tar gemensamt ansvar för att alla barn mår bra och trivs i skolan. I vårt lärarkollegium kan var och en tillföra något och lärarnas individuella kompetenser tas tillvara.

Enligt vårt synsätt är det hela människan som går i skolan. Det betyder att praktiska, estetiska och teoretiska ämnen ska samverka och stödja varandra. Vi vill att barnen ska använda alla sina sinnen för att nå maximal inlärning.

Undervisningen bör bidra till hela personens utveckling, att växa som människa och utveckla individuella anlag och olika talanger. I skolan ska man få kunskaper som ger social mognad, självkännedom och säkerhet i mötet med världen.