Förskolekassen startade hösten 2001. Målet är att ge barnen en mjuk start inför första klass. Skolan har kompetent, utbildad och erfaren personal. Varje lärare tillsammans med förskoleassistent ansvarar för högst 22 barn. Vi har nu 44 förskoleelever och således två förskollärare, en modersmålslärare och två assistenter. Lågstadielärarna och förskolelärarna arbetar parallellt och kompletterar varandra. Vi planerar samverkan vid samlingar, musik och utflykter med årskurs ett. Sexåringarna har möjlighet att integreras individuellt i skolan, allt efter mognad. Lärarna är tidiga resurser för att kunna ta tillvara på förskoleelevernas nyfikenhet och lust att lära sig, något som de senare kan ha igen under hela skoltiden.

En veckas förskoleinnehåll kan se ut på följande sätt:

 • Svenska: läs- och skrivövningar, ordkunskap mm.
 • Hemspråk: läs- och skrivövningar
 • Samhällsorientering: kultur, ipad
 • Natur och Miljö: grundläggande
 • Skapande verksamhet: lera, gips, naturmaterial
 • Pedagogisk verksamhet: individ och grupptänkande
 • Musik: sång och rytmik
 • Gymnastik: rörelselekar

Förskoleklasserna har:

 • Individuella utvecklingssamtal, minst 1/termin.
 • Utvärdering av elevernas kunskapsutveckling och skriftligen dokumenterar vi individuella mål och delmål.
 • Fortlöpande informera föräldrar och vårdnadshavare om elevens resultat och speciella behov.