Elever

Våra elever har en skiftande bakgrund från olika nationaliteter. Majoriteten av alla barn/elever har arabiska som modersmål med undantag för några elever, vilka har bland annat tjetjenska, kurdiska, danska, turkiska, och svenska som modersmål. Majoriteten av våra barn/elever är dock födda i Sverige. De elever som är födda utanför Sverige kommer från Palestina, Irak, Tjetjenien, Syrien, Turkiet, Algeriet och Libanon. Det är stora skillnader i elevernas kunskaper när det gäller det viktiga svenska språket, därför lägger vi extra stöd och arbetsinsatser just på svenskan. Våra relativt små klasser är en bra förutsättning för att kunna individualisera undervisningen.

Elevråd

Elevrådet har sammanlagt 17 representanter ”SMÅ REKTORER” från de olika klasserna, flickor och pojkar. Representanterna får aktivt delta i planering av olika aktiviteter samt vara med att påverka olika beslut gällande skolans dagliga verksamhet. Elevrådet träffas tillsammans med skolans rektor två gånger per termin eller vid behov. Vårt förhållningssätt till våra elever är att vi ska se dem som de individer de är – och bemöta dem med respekt.